Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt Nam nhất trí thông qua ngày 12/10/2016. Xem chi tiết tại đây

Sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 3012-2/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VNIR ngày 30/12/2022. Xem chi tiết tại đây

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *