Quy chế này gồm 06 chương 29 điều, được HĐQT Công ty thông qua ngày 12/10/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Xem chi tiết tại đây

Quy chế này gồm 06 chương 29 điều, được HĐQT Công ty thông qua ngày 30/12/2022 và có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký ban hành . Xem chi tiết tại đây

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *