Dịch vụ tư vấn Cổ phần hóa bao gồm toàn bộ các hoạt động cơ bản liên quan đến quá trình chuyển đổi, giúp khách hàng đạt được kết quả cao nhất của giai đoạn trong và sau CPH trên các khía cạnh: mô hình hoạt động, hiệu quả tài chính, uy tín và thương hiệu.

 

 

Mục tiêu

Chuyển đổi các loại hình Doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần để huy động vốn và tham gia niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Giải pháp thực hiện

+ Tư vấn xây dựng Kế hoạch thực hiện Cổ phần hóa khả thi và hiệu quả;

+ Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính trước khi xác định giá trị Doanh nghiệp; Tư vấn xác định giá trị DN Cổ phần hoá, đảm bảo sử dụng phương pháp định giá phù hợp nhất với Doanh nghiệp và tuân thủ quy định hiện hành;

+ Tư vấn xây dựng phương án sử dụng nhân lực đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi chuyển sang công ty Cổ phần ;

+ Tư vấn xây dựng Phương án SXKD của Doanh nghiệp 03 – 05 năm sau khi Cổ phần hóa, dựa trên năng lực của Doanh nghiệp và cơ hội của thị Trường;

+ Tư vấn xây dựng Phương án bán Cổ phần , bao gồm: hình thức Cổ phần hoá, cơ cấu vốn điều lệ, phương thức phát hành phù hợp với hoạt động SXKD của công ty;

+ Tư vấn lập và bảo vệ hồ sơ phê duyệt phương án Cổ phần hoá; Tư vấn giới thiệu, quảng bá cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư tiềm năng;

+ Tư vấn xây dựng Điều lệ doanh nghiệp, Quy trình quản lý các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần , đảm bảo phù hợp quy định hiện hành và phát huy tối đa hiệu quả quản lý; Tư vấn hoàn tất các công đoạn chuyển DN thành Công ty Cổ phần theo quy định pháp luật: Tổ chức Đại hội cổ đông, lập Báo cáo tài chính, phân phối Cổ phiếu, các thủ tục ra mắt/ bàn giao Công ty Cổ phần.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *