Ngày 17/4/2020, tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn, thành phố Chí Linh, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (mã chứng khoán AAV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và Cổ đông ủy quyền tham dự đạt 87,9% tổng số cố phần có quyền biểu quyết.

Đoàn chủ tịch cuộc họp ĐHĐCĐ CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc

 

Đại hội cổ đông thường niên AAV năm 2020 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng  như: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020. Đại hội cũng xem xét, giải quyết các Tờ trình liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của Công ty trong thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc họp ĐHĐCĐ

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2019

Năm 2019, AAV đã hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: quy mô, chất lượng, cơ cấu, hiệu quả, năng lực tài chính, nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo đời sống cho người lao động; trách nhiệm phát triển kinh tế xã hội đất nước; trách nhiệm với cộng đồng…

Theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã đạt được kết quả kinh doanh cụ thể: Quy mô tổng tài sản đạt 588.735 triệu đồng; Doanh thu thuần đạt 547.472 triệu đồng, tăng ròng 78.607 triệu đồng, tương đương 16,63% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 30.804 triệu đồng, giảm 5.962 triệu đồng, tương đương giảm 16,22% so với năm 2018; Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu năm 2019 so với 2018 tăng, mặt khác chi phí tài chính, cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 đều tăng so với năm 2018.

Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh dự kiến trong năm 2020

Năm 2020, toàn thể các Công ty thành viên trực thuộc AAV sẽ triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, biện pháp để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời  Đại hội biểu quyết nhất trí với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của AAV, cụ thể:

 

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty cũng cho rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của AAV trong giai đoạn tới đây có thể gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và rút bớt ngành nghề kinh doanh

– Đại hội biểu quyết về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn thực hiện các dự án của Công ty mẹ và các Công ty con. Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2020 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 và giao cho Chủ tịch HĐQT hướng dẫn Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con sử dụng lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

– Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình rút bớt ngành nghề kinh doanh: Hiện nay, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại AAV là 0%, trên cơ sở định hướng phát triển của AAV và các quy định pháp luật hiện hành. Đại hội thông qua việc rút bớt 02 ngành nghề đăng ký kinh doanh: 7912 (Điều hành tua du lịch) và 4652 (Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông). Chủ trương về việc nâng tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc của cổ đông nước ngoài từ 0% lên tối đa 49%.

Ông Trương Quang Hải, Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên AAV năm 2020

 

Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung, các Báo cáo, các Tờ trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

Nguồn: CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *